Privacybeleid

Privacybeleid

Om goede zorg te verlenen, heb ik verschillende gegevens van en over jou nodig.

Als gevolg van de nieuwe Europese wetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, of afgekort in het Engels de GDPR) is het mijn taak en vind ik het ook belangrijk om je mee te delen welke gegevens ik van jou verzamel en wat ermee wordt gedaan.

In deze tekst geef ik jou die informatie.

Welke gegevens verzamel ik over jou?

 • identificatiegegevens (en in voorkomend geval van je wettelijke vertegenwoordiger)
 • mutualiteit
 • rijksregisternummer
 • gegevens over je gezondheid (diagnose, prognose, anamnese, behandeling, …)
 • evt. gegevens over je familieleden, enkel indien dit relevant is voor de logopedische behandeling
 • gegevens over opleiding en vorming
 • geluids- en/of beeldopname
 • evt. financiële gegevens

Waarom verzamel ik die gegevens?

Ik verzamel deze gegevens om jou adequate en kwaliteitsvolle logopedische zorg te kunnen verlenen, om de logopedische prestaties te kunnen aanrekenen (aan het RIZIV en eventueel aan jou) en om eventuele klachten of schadegevallen te kunnen opvolgen.

De gegevens worden verzameld en bewaard op grond van de behandelrelatie die er tussen jou en mij als logopedist bestaat (een overeenkomst), omdat we daar wettelijke toe verplicht zijn, omdat het noodzakelijk is om je vitale belangen of ons gerechtvaardigd belang te beschermen of op grond van je uitdrukkelijke toestemming met die bewaring en verzameling.

Gegevens over je gezondheid worden specifiek bewaard omdat dit noodzakelijk is om je logopedische zorg te kunnen verlenen. In het uitzonderlijke geval waarin een patiënt een klacht of schadegeval zou hebben, moeten we ook gegevens over de gezondheid verwerken om de klacht of het schadegeval adequaat te kunnen opvolgen.

Wanneer ik gegevens van jou verwerk om ons gerechtvaardigd belang te beschermen, gaat het over de bescherming van onze veiligheid en onze rechten van verdediging.

Worden de gegevens met anderen gedeeld?

 • indien dit nodig is voor een goede zorgverlening (bv. met andere zorgverleners, zoals je huisarts, met het CLB, met je wettelijke vertegenwoordiger, …), of
 • indien ik daartoe op basis van regelgeving of rechtspraak verplicht ben (bv. met de overheid, de mutualiteit), of
 • voor de opvolging en afhandeling van evt. klachten en schadegevallen (verzekeringsmakelaar, verzekeraar, gerechtelijke overheden, …)
 • wanneer je daarin uitdrukkelijk hebt toegestemd (bv. mededeling aan een familielid dat geen vertegenwoordiger is, aan een vriend(in), …).

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

Logopedisten zijn verplicht om je dossier 30 jaar te bewaren. Dit betekent dan ook dat ik jouw gegevens 30 jaar bewaar.

Zijn er specifieke rechten die je kan uitoefenen over de gegevens die ik van jou bewaar?

Als patiënt kan je verschillende rechten uitoefenen met betrekking tot de gegevens die van jou bewaard worden.

Zo heb je recht op inzage in het patiëntendossier dat ik van jou bewaar. Indien je je patiëntendossier wil inkijken of daarvan een kopie wenst, kan je daartoe een schriftelijk verzoek aan je behandelende logopedist richten.

Tevens heb je het recht om te verzoeken dat bepaalde gegevens die onjuist in het patiëntendossier zijn opgenomen, te rectificeren.

Indien bepaalde gegevens werden verzameld enkel en alleen op basis van jouw toestemming (en dus niet op basis van de behandelrelatie of op basis van een wettelijke verplichting), kan je die toestemming voor de verdere verwerking te allen tijde intrekken. De gegevens in het patiëntendossier worden bewaard op grond van de behandelrelatie en een wettelijke verplichting en dus niet op grond van een toestemming.

Indien je een klacht hebt specifiek over de verwerking van je persoonsgegevens, kan je die indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Wie is verantwoordelijk voor de verzameling en bewaring van jouw gegevens?

De verantwoordelijke voor de verzameling en bewaring van je gegevens in het logopedisch patiëntendossier is je behandelende logopedist, die alle gegevens in het dossier noteert.